Slušnost a zdravý rozum

Volební program ODS Znojmo pro komunální volby 2018

Doprava a parkování

Plynulá doprava bez zbytečných uzavírek

Chceme koordinovat uzavírky silnic, provádět jejich opravy co nejrychleji, aby co nejméně zatěžovaly dopravu ve městě. Dlouhodobé uzavírky silnic, které se ve Znojmě vyskytly v poslední době, ztrpčují život řidičům a znesnadňují průjezd městem.

Opravené a bezpečné silnice

Prosazujeme postupnou realizaci oprav komunikací a chodníků podle předem připraveného harmonogramu. Nejde jen o estetický vzhled, ale hlavně o bezpečnost. Opravám komunikací musí předcházet kompletní oprava infrastruktury.

Zpomalovací semafory pro neukázněné řidiče

Bezpečnosti dopravy bychom chtěli pomoci vytipováním míst pro zpomalovací semafory a jejich následným umístěním na tato místa. Jde o rovné úseky ulic ve městě i jeho příměstských částech, kde právě zdánlivá přehlednost svádí k vyšší rychlosti, která je již za hranicí bezpečnosti.

Více parkovacích míst a smysluplná strategie parkování

Každý občan města má mít možnost zaparkovat své auto co nejblíže svému bydlišti nebo své práci. Tato zdánlivě jasná samozřejmost bývá v mnoha případech již těžko splnitelná, ve středu města už téměř nemožná. Navrhujeme zvýšit počet parkovacích míst, a to výstavbou hromadných garáží a parkovacích domů. Za velmi důležité považujeme i organizační opatření, kterými jsou záchytná parkoviště pro návštěvníky města s rychlou dopravou do centra, a modernizaci systému poplatků za parkování s podporou počítačových řešení.

Dlouhodobá koncepce řešení dopravy ve městě a okolí

Nechceme čekat na to, až průjezdnost městem zlepší obchvat. Ten se bude ještě dlouho stavět a stejně nevyřeší dopravu uvnitř města. Spolu s řešením územního plánu se zasazujeme o vymezení rozvojových území, která se musí s předstihem zasíťovat, a to včetně vybudování nových komunikací. Prosazujeme další komunikaci spojující dolní a horní část města, protože kapacita Sokolské a Jarošovy je již pro dnešní provoz malá. V dopravní koncepci chceme také definovat všechny přetížené dopravní uzly (trychtýře) a navrhnout řešení (kruhový objezd, semafory, jiná organizace dopravy).

Městská hromadná doprava zdarma pro děti, studenty a důchodce

Zlepšení městské hromadné dopravy je jedním ze základních předpokladů pro omezení individuální dopravy uvnitř města. Naší snahou je vytvořit síť městské hromadné dopravy, která by pokryla dopravu ze záchytných parkovišť, aby se omezilo parkování návštěvníků města v centru. Jsme toho názoru, že městská doprava zdarma pro děti, studenty a seniory je žádoucí, protože jde o skupiny, které nemají možnost přepravit se na větší vzdálenost jiným způsobem.

Podpora alternativních způsobů dopravy po městě

Věnujeme zvýšenou pozornost alternativním způsobům dopravy po městě. Kvůli svažitosti terénu ve Znojmě se nám jeví vhodné použití elektrokol. Ta by měla svoji síť stanovišť, kde by se dala zaparkovat, dobít, a byla by chráněna před krádeží.

Bydlení a rodina

Snížení daně z nemovitosti

Nesouhlasíme s vylepšováním rozpočtu města navyšováním daně z nemovitosti, jsme pro její snížení. Tato daň zasahuje vlastníky nemovitostí i jejich nájemníky.

Startovací bydlení pro mladé rodiny

Při prodeji městských bytů, u kterých je výhodnější, aby si je opravoval přímo majitel, se zapomnělo na výstavbu nových, malometrážních bytů pro startovací bydlení zvláště mladých rodin. Těmto lidem budeme pomáhat, než se zapojí do běžného života a budou si moci obstarat vlastní bydlení.

Vyhledání lokalit na výstavbu bydlení

Pro lidi, kteří chtějí žít ve Znojmě, je získání místa pro výstavbu domu velký problém. Město Znojmo je sevřeno z jedné strany údolím Dyje, Národním parkem Podyjí a Gránickým údolím, na straně druhé údolím potoka Leska. Chceme tyto bariéry překonat a otevřít možnost vyčlenit rozvojová území, aby lidé, kteří si chtějí pořídit bydlení, nemuseli využívat nabídek okolních obcí, ale mohli stavět přímo ve Znojmě.

Průhlednost při přidělování obecních bytů a hospodaření s byty města

Město Znojmo se nesmí zbavit všech bytových domů. Jeho bytový fond musí nadále sloužit slabším a ohroženým, například seniorům nebo zdravotně postiženým, i pro řešení různých vzniklých tísňových situací. Část městského bytového fondu je neprivatizovatelná. Chceme dosáhnout téměř úplné obsazenosti městských bytů, jejich důsledné evidence, důsledného placení nájmů. Trváme na tom, že přidělování a hospodaření se sociálními byty musí být na základě přesně stanovených a důsledně kontrolovaných pravidel.

Sociální péče

Domácí ošetřovatelská služba pro seniory, větší podpora handicapovaným

Stárnutí populace je obecný problém a je nutno ho řešit. Kapacita poskytovaných sociálních služeb nebude v budoucnu stačit. Garantem úrovně sociální péče je stát, nicméně počítá i s poměrně velkým vkladem krajů i obcí. Na základě zjištění potřeb seniorů i handicapovaných občanů nastavíme propracovaný systém terénní péče o seniory a zdravotně handicapované občany. Město by mělo zaštítit a koordinovat poskytování sociálních služeb jak svou příspěvkovou organizací, tak i ostatními poskytovateli.

Koncepce sociálního bydlení s jasnými pravidly

Úkolem města je umožnit hodnotný život i občanům, kteří se dostanou do tíživé životní situace. Umožníme těmto lidem začít nový život, pochopitelně za předem jasně stanovených a kontrolovaných pravidel.

Více kulturních akcí pro seniory

Nabídneme starším občanům města co nejvíce možností zapojení se do kulturního a společenského života ve městě. Zajistíme nebo zprostředkujeme nabídku zájmových činností, kulturních akcí či zájezdů pro tyto občany, aby i jejich další život byl plnohodnotně naplněn.

Výstavba dalšího specializovaného domova pro seniory

Podporujeme rozšíření pobytových zařízení sociálních služeb v našem městě. I v poslední fázi života, kdy je občan postižen nevyléčitelnými nemocemi a jeho blízcí již nejsou schopni mu pomoci odpovídajícím způsobem, má člověk právo na hodnotný život.

Bezpečnost a pořádek ve městě

Městská policie na straně Znojmáků

Za cíl profesionální práce policie považujeme především pomoc občanům, zajišťování bezpečnosti a pořádku ve městě. Jsme pro zřízení dobrovolné evidence registračních značek automobilů. Tím chceme předcházet odtahům špatně parkujících vozidel, například při čištění komunikací. Je citlivější o vzniklé situaci uživatele informovat a dát mu možnost na ni reagovat. Případné sankce musí být přiměřené.

Důsledné postihování neplatičů

Musíme chránit ty, kteří dodržují pravidla, před těmi, kteří je porušují. To platí zvláště v oblasti financí, kde potom řádně platící občané doplácí na ty, kteří tyto povinnosti ignorují.

Umístění bezpečnostních kamer v příměstských částech

Považujeme za vhodné mapovat bezpečnostními kamerami problémová místa, a to nejen v centru města, ale i v jeho okrajových a příměstských částech. Kamerové systémy musí sloužit jen pro okamžitou detekci a vyhodnocení problémových situací ze záznamu. Zásadně nesmí být použity ke sledování občanů.

Podpora prevence jako cesta k bezpečnému městu

Maximálně podpoříme kvalifikovanou práci s dětmi a mládeží s cílem omezit kriminalitu a posílit prevenci šikany. Budeme podporovat profesionální i dobrovolné hasiče a zapojíme je do vzdělávání občanů včetně dětí v oblasti prevence, civilní ochrany a první pomoci. Preventivní bezpečnostní opatření nesmí zbytečně omezovat běžný život ve městě.

Rozvoj, infrastruktura, životní prostředí

Určení rozvojových území města

Vytvoříme výhled rozvoje města za současné hranice souvislé zástavby. V nynějším územním plánu není dostatečné množství pozemků pro výstavbu, jak pro bytovou, tak i pro podnikání.

Spolupráce s okolními obcemi

Chceme všechny koncepční a rozsáhlejší činnosti města řešit ve spolupráci s obcemi v nejbližším okolí. Základem je spravedlivé dělení finančních prostředků do všech částí města, nikoli řešení problémů jednoho na úkor druhého. Po získání této důvěry je stále ve hře postavení „velkého Znojma“ včetně okolních obcí jako statutárního města, což by mohlo přinést větší výhody pro Znojmo i okolní satelitní obce.

Podpora velkých investorů i drobných a středních podnikatelů

Ve městě a jeho okolí chceme co nejvíce pracovních nabídek, abychom podpořili zaměstnanost. Naší snahou je vytvořit pro podnikatele takové prostředí, aby bylo zajímavé v našem městě podnikat. Tomu chceme přispět i nižšími pronájmy v objektech města a nižšími poplatky za zábor veřejného prostranství.

Průběžné opravy chodníků

Základem pohybu chodců po městě jsou bezpečné cesty. Budeme trvat na průběžných opravách celé sítě pěších komunikací s návazností na další komunikace, jako jsou silnice pro auta, cyklostezky.

Revitalizace veřejných prostranství

Mnohá zákoutí veřejného prostoru ve Znojmě chceme přizpůsobit požadovanému využití – oddechové prostory, prostor pro sportovní vyžití nejen dětí, ale i dospělých. Určitě by pomohlo i navýšení vodních prvků v různých částech města. Různými dalšími úpravami bychom pomohli vytvořit mnoho krásných zákoutí v našem městě, a tím ho učinili přívětivějším. U gránického lesoparku jde o navázání na tradice první republiky, kdy se zde vybudovala síť chodníků. U městského lesíku jde o nalezení jeho využití pro sportovní a oddechové aktivity. Údolí řeky Dyje od znojemské přehrady až po Dobšice nabízí mnoho krásných výhledů a procházkových i cykloturistických tras. Navíc se zde nabízí i využití samotné řeky pro vodní turistiku a vodní sporty. Celé území je přímo předurčeno pro klidovou zónu města.

Zvýšení investic pro příměstské části

K příměstským částem patřícím k městu Znojmu chceme mít stejný přístup jako k centru města. Nemůžeme zanedbávat části města, kde žijí občané města stejně jako v jeho centru.

Odpadové hospodářství

Systém svozu komunálního odpadu i sběrných dvorů je ve Znojmě dobře zaveden. Nicméně vzhledem ke stále se zpřísňující legislativě je nutné dále se zaměřit na důslednější třídění odpadů již na místě jejich vzniku. Je potřeba, abychom se připravili na legislativní změny, které povedou k téměř úplnému zákazu ukládání odpadů na skládky.

Školství, sport a volný čas

Vybudování předškolního zařízení pro děti od dvou let

Zřídíme podle požadavků občanů předškolní zařízení pro děti od dvou let s kvalifikovaným personálem. Uvažujeme nad provozováním prázdninové družiny pro děti, o které se rodiče během prázdnin nemohou starat z důvodu pracovního vytížení.

Podpora středního a vysokého školství

Střední a vysoké školství není přímo v pravomoci obcí, přesto ho chceme podpořit, aby co nejvíce dětí zůstalo i po ukončení základní školy v našem městě a nemuselo dojíždět do vzdálených měst.

Sportovně relaxační centrum pro rodiny s dětmi

Podporujeme trávení volného času rodin s dětmi. Základní myšlenkou je najít místo, kde by mohla rodina s dětmi tento čas trávit. Jedná se například o celodenní polyfunkční sportovně-rekreační zařízení s plným zázemím.

Dostatek dostupných a vhodných dětských sportovišť

Ke správnému využití volného času musíme vybudovat více sportovišť nejen pro děti, ale i dospělé zájemce o zdravý pohyb. K tomu chceme využít každý volný prostor.

Dobudování systému cyklostezek ve Znojmě a v příměstských částech

Je pro nás podstatné co nejvíce oddělit cyklistickou dopravu od dopravy po silnici. K tomu bychom chtěli přispět dobudováním ucelené sítě cyklostezek, a to jak za účelem dopravy kupříkladu do zaměstnání, tak i pro rekreační a kondiční činnosti.

Podpora talentovaných dětí ve sportovně-kulturních oblastech, podpora mládežnických spolků

K této podpoře především finančního rázu přistupujeme tak, že chceme aktivovat smysluplnou tvořivost a soutěživost dětí a rozvíjet jejich zájmy. Tyto činnosti by měly být podporovány nejen na půdě škol, ale i u zájmových, kulturních a sportovních sdružení.

Centrální informační web pro všechna sportoviště ve Znojmě

Centrální informační web bychom zřídili, aby lidé mohli snadno najít vhodná sportoviště, jejich dostupnost, kontakty na správce, informace o cenách a provést online rezervaci a podobně. Mnohdy právě nedostatek informací brání rozvoji sportovních aktivit pro zájemce o aktivní pohyb.

Kultura a turismus

Kultura

Podpora kulturních akcí a spolků

Zvýšíme úlohu města při koordinaci pořádání větších akcí a jejich propagaci. Do této činnosti je nutné zapojit kulturní a umělecké spolky, abychom se společně podíleli na plánování a přípravě kulturního života ve městě.

Vybudování dětské galerie pro rozvoj estetického vnímání

Podporujeme vybudování dětské galerie pro rozvoj estetického vnímání.

Vybudování místa pro pravidelné vystupování hudebníku v centru

Podporujeme vybudování místa pro pravidelné vystupování hudebníků v centru.


Turismus

Zvýšení propagace města Znojma

Využijeme všech dostupných možností, jak přivést další návštěvníky do města Znojma. Znojmo má bohatou minulost, zajímavou polohu i přitažlivé okolí a zaslouží si být více vidět na turistické mapě republiky.

Vybudování celodenních atrakcí pro rodiny s dětmi

Naší základní myšlenkou je najít atraktivní místo s patřičným zázemím, kde by rodiny s dětmi, které navštíví Znojmo, mohly trávit volný čas, a kde by vše bylo na jednom místě. Zde by získaly veškeré dostupné informace o Znojmě a okolí. Odtud by mohly podnikat výlety po celém regionu a zase se vracet zpátky.

Zřízení prodejny lokálních výrobců a řemeslníků

Při návštěvě města chce každý návštěvník najít něco pro město specifického, nějakou místní specialitu. Jeví se nám velmi vhodné pod garancí města zřídit prodejnu místních výrobců a řemeslníků.

Smysluplné využití Louckého kláštera a jeho okolí

Klenotem Znojma je Loucký klášter se svým okolím, který stále z velké části hledá své využití. Vytěžíme jeho potenciál pro zvýšení atraktivity turismu, například vybudováním světového archivu vín. Nabízí se z něj vybudovat centrum kulturně-společenského života města Znojma.

Podpora podnikatelů ve Znojmě pro zvýšení turismu

Je zcela evidentní, že hlavní hybnou silou pro zvýšení turismu musí být místní podnikatelé, kteří zajišťují zázemí při pořádání různých akcí. Město jim musí vytvořit co nejpřívětivější prostředí. Tam patří například snížení pronájmů ze záboru veřejného prostranství při kulturních akcích, snížení poplatků za restaurační předzahrádky i snížení nájmů při splnění určitých podmínek.

Zlepšení dopravní dostupnosti Znojma

Zde nejde přímo o úkol spadající do kompetence města, nicméně město je schopno různým přesvědčováním a lobbováním dosáhnout toho, aby se velké dopravní tepny zdaleka nevyhýbaly Znojmu.

Veřejná správa pro občany a hospodaření

Veřejná správa

Zřízení kontaktního místa při vstupu na městský úřad, zlepšení komunikace mezi odbory

Prosazujeme, aby městský úřad byl servisem pro občany, který poradí a zařídí danou věc co nejlépe. Je nutné zřídit recepci při vstupu na městský úřad, která by občanům poskytla potřebné informace nebo je případně nasměrovala ke konkrétnímu úředníkovi. Je nutné, aby si odbory mezi sebou předávaly informace od občanů pod heslem: Na úřad pouze jednou.

Platba poplatků z domu přes platební internetovou bránu

V dnešní době, kdy je možnost platit z domu platební kartou, chceme umožnit i tuto službu pro placení veškerých plateb městskému úřadu.

Elektronická komunikace s městským úřadem přes online chat, důležité informace elektronicky

V poslední době je celkově prosazována digitalizace veřejné správy. Chceme zavést co nejvíce elektronických služeb pro občany podle platné legislativy. Předpokládáme, že elektronická komunikace s občany bude jednoduchá a prospěšná oběma stranám.
Zavedením online chatu poskytneme lidem okamžité informace a pomoc při řešení jejich požadavků.


Hospodaření

Zodpovědný rozpočet – tvorba rezerv, ne jejich rozpouštění

Základem stabilního hospodaření s veřejnými financemi je vyrovnaný rozpočet s vytvářením rezerv pro příští období. Úvěry na investiční akce pro rozvoj města jsou potřebné, nicméně vyžadujeme udržet zdravé financování, které nadměrně nezatíží budoucnost města.

Zrušení poplatků za psy

Tyto poplatky považujeme za nadbytečné. Je problém vůbec postihnout všechny neplatiče. Navíc v důsledku stejně neřeší znečišťování veřejných prostranství.

Snížení provozních nákladů na energie – zelená energetika

Na městských budovách, kde to bude možné, vybudujeme solární elektrárny za využití současných dotačních programů a posuneme město k soběstačnosti ve spotřebě elektrické energie.

Snížení platby za odpady při separaci odpadů

Prosazujeme důslednou počítačovou evidenci a z toho vyplývající snížení platby za odpad při jeho separaci. Za zvážení stojí i snížení poplatků za komunální odpad pro děti a důchodce.

Efektivní dotace v neziskovém sektoru

Podporujeme mnohé činnosti v oblasti veřejných služeb a kultury. Zasadíme se o průhledný systém dotací organizacím, který bude pro všechny spravedlivý a postavený na důsledné kontrole vynaložených prostředků.

Zpět na úvod
nahoru